Skip til hoved indholdet
    Hjem Pladslejere - fast plads i havnen Affald på Nivå Havn

Affald på Nivå Havn

Sorteringspladsen ved den store grus P-plads er det muligt at komme af med følgende

•    Restaffald

•    Plast

•    Pap & Papir

•    Metal

•    Flasker & Glas

Alt affald skal sorteret på helt samme måde som man gør på ens hjemmeadresse, her er INGEN undskyldninger for ikke at sortere affaldet!

Ligeledes må der ikke henstilles affald af nogen slags ved siden af et skraldestativ eller ved en container på sorteringspladsen, er en container til eks. pap fuld er man selv forpligtet til at bortskaffe dette på en af kommunens affaldspladser.

Affald der ikke kan sorteres under ovenstående er man også selv forpligtet til at bortskaffe fra havnen.


Miljøfarligt affald i miljøhuset på den store grus P-plads


Spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre, olieklude, malerruller og akkumulatorer – anbringes i de markerede specialbeholdere

Det må IKKE anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere.

Bortskaffelse af alt andet affald end ovenstående skal ske på sorteringspladsen ved indgangen til pladsen.

Affald der IKKE kan sorteres i de opstillede specialbeholdere på miljøpladsen eller på sorteringspladsen er man selv forpligtet til at bortskaffe på en af de kommunale genbrugspladser.

Reparationsarbejder eller lignede på skibe eller materiel, som henligger i havnen eller på pladsen, SKAL foregå i henhold til gældende miljø-og arbejdsmiljøbestemmelser.

Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til ovenstående bestemmelser således, at havnen ikke påføreset oprensnings, miljø eller iltsvindsproblem.

Evt. sandblæsning må KUN foretages i samråd og efter skriftlig aftale med havnekontoret.


Havnen forbeholder sig ret til at fjerne ALLE efterladte effekter på pladsen uden ansvar.

Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septiktanke i havnen eller på pladsen er forbudt.

Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter.

Udpumpning af olieholdigt vand i havnen eller på pladsen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i den særlige tank opstillet på miljøstationen, mærket ”Spildolie”.


Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted på vaskepladsen ved kranen.

Slibning af både SKAL ske med monteret sug.

Bortskaffelse eller hen kastning af affald af en hver art i havnebassinet eller på havnens område er forbudt.


Alle fyldte beholdere bedes anmeldt til havnekontoret.

Overtrædelse af ovenstående kan fører til bortvisning fra Nivå Havn samt opsigelse af ens bådplads.

NB! Vi gør opmærksom på at miljøstationen og affaldspladsen er video overvåget.


Nivå Strandpark 25
2990 Nivå 

Tilgængelighedserklæring

nivaahavn@fredensborg.dk