Skip til hoved indholdet
    Hjem Pladslejere - fast plads i havnen Farligt affald, affald og gruspladser

Farligt affald, affald og gruspladser

Ordensbestemmelser for miljøstationen, affaldssorteringspladsen og gruspladserne

Miljøfarligt affald såsom

Spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre, olieklude, malerruller og akkumulatorer – anbringes i de markerede specialbeholdere:
Det må IKKE anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere.

Bortskaffelse af alt andet affald end ovenstående skal ske på sorteringspladsen ved indgangen til pladsen.
Affald der IKKE kan sorteres i de opstillede specialbeholdere på miljøpladsen eller på sorteringspladsen er man selv forpligtet til at bortskaffe på en af de kommunale genbrugspladser.

Reparationsarbejder eller lignede på skibe eller materiel, som henligger i havnen eller på pladsen, SKAL foregå i henhold til gældende miljø-og arbejdsmiljøbestemmelser.
Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til ovenstående bestemmelser således, at havnen ikke påføreset oprensnings, miljø eller iltsvindsproblem. 

Evt. sandblæsning må KUN foretages i samråd og efter skriftlig aftale med havnekontoret.
Havnen forbeholder sig ret til at fjerne ALLE efterladte effekter på pladsen uden ansvar.

Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septiktanke i havnen eller på pladsen er forbudt.
Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter.

Udpumpning af olieholdigt vand i havnen eller på pladsen er forbudt.
Vandet skal opsuges og tømmes i den særlige tank opstillet på miljøstationen, mærket ”Spildolie”.

Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted på vaskepladsen ved kranen.

Slibning af både SKAL ske med monteret sug.

Bortskaffelse eller henkastning af affald af en hver art i havnebassinet eller på havnens område er forbudt.

Alla fyldte beholdere bedes anmeldt til havnekontoret.


Overtrædelse af ovenstående vil fører til bortvisning fra Nivå Havn samt opsigelse af ens bådplads.
NB! Vi gør opmærksom på at miljøstationen og affaldspladsen er video overvåget. 

Nivå Strandpark 25
2990 Nivå 

Tilgængelighedserklæring

nivaahavn@fredensborg.dk