Skip til hoved indholdet
    Hjem Pladslejere - fast plads i havnen Ordensregler for bådplads i Nivå Havn

Ordensregler for bådplads i Nivå Havn

Er du ejer af fast bådplads i Nivå Havn, så skal du være opmærksom på en række forhold om betaling, opsigelse med mere. 

 

Ventelejemål (passivt lejemål) kan max. andrage 2 år.

Ved bådejeophør og/eller flytning fra Fredensborg Kommune, ophører lejemålet senest ved sæsonudløb.
Dog kan bådpladen beholdes såfremt der er ledige pladser.

Fast bådpladslejemål til lystfartøj er undergivet bestemmelserne i Byrådets Regulativ for Forsyningsvirksomheden Nivå Havn, samt andre for havnen gældende vilkår.
Havnefogeden påser overholdelse, og i tilfælde af overtrædelse ophæves lejemålet med omgående virkning.

Ved anvisning af fast lejemål betales det af Byrådet fastsatte indskud (depositum).
Indskud registreres på én ejers CPR, og denne ejer hæfter fuldt ud for lejemålet.
Et CPR kan alene registreres med èt indskud, som i øvrigt tilbagebetales ved ophør.

  • stk. 1 Hidtidig bådplads bevares om ønsket, så længe samme bådstørrelse anvendes.
  • stk. 2 Ventelejere med samme bådstørrelse som hidtil anvises ved rettidig tilbagekomst samme bådplads.
  • stk. 3 Ved udskiftning til mindre båd skal lejeren acceptere anden og mindre plads.
  • stk. 4 Ønsker om større plads ved udskiftning til større båd, er uforpligtende for Forsyningsvirksomheden. Køb af større båd er derfor på lejerens eget ansvar. Anmeldte ønsker fra bådejere, med uafbrudt lejemål i min. 3 år, om større plads kan dog noteres af havnefogeden til eventuel brug for den samlede årlige pladsanvisning.
  • stk.5 Både over 13,5 m i længden eller mere end 4 m i bredden kan ikke påregne fast plads.
  • stk. 6 Bådpladsbytning i sejlsæsonen kan ikke pålægges

Nivå Havn er kommunalt ejet og opkræver via Fredensborg Kommunes opkrævningsteam. Opkrævninger ang. Nivå Havn vil fremgå med overskriften "Fredensborg Kommune".

Du skal betale dine regninger til tiden. 

Faste lejere vil – ved overholdelse af enhver for lejemålet gældende vilkår, herunder rettidig betaling af pladsleje – sædvanligvis kunne påregne uopsigelighed.

Pladsrokering kan forekomme.

Spørgsmål om erhvervslejemål over bådplads skal fremlægges for den jfr. havnens regulativ nedsatte bestyrelse, for nuværende Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Disse lejeregler er gældende fra 1.6.2007, hvorved tidligere regler ophæves.
Pkt. 6, stk. 5 vedrørende længdemål er præciseret på Forretningsudvalgets møde 22.5.2008.

En plads kan opsiges to gange om året - til den15. april eller til den 15. november.
Opsigelsen af en fast plads skal ske skriftligt enten pr. mail til: nivaahavn@fredensborg.dk  eller brev sendt til modtagelse på havnekontoret senest d.15/4 eller 15/11 – sendes til:

Nivå Havnekontor
Nivå Strandpark 25
2990 Nivå

Herefter udbetales indbetalt indskud via NemKonto. Udbetalingen sker først når båd, trailer har forladt havnen samt elmåler er aflæst til betaling.
Pladsen SKAL rømmes i henhold til opsigelsen senest d. 15/4 eller d. 15/11.
Rømmes pladsen inden udgangen af sæsonen kan Nivå Havn og Strandpark disponere over pladsen. 
NB! Resterende pladsleje refunderes ikke.

Den skriftlige opsigelse bedes være som herunder:

Jeg Xxxx Xxxxx Cpr: xxxxxx-xxxx, opsiger hermed min plads no. xxxx i Nivå Havn.
Jeg er indforstået med at mit indskud bliver indsat på min NemKonto modregnet evt. restance til Nivå Havn.
Ligeledes er jeg indforstået med at indskuddet først udbetales når min båd har forladt havnen og at min elmåler no.xxx er blevet aflæst til betaling. 
Jeg informerer havnekontoret så snart båden har forladt havnen, jeg er ligeledes indforstået med at båden skal have forladt havnen senest d.xx/xx xxxx

Med venlig hilsen
Xxxx Xxxxx

Nivå Strandpark 25
2990 Nivå 

Tilgængelighedserklæring

nivaahavn@fredensborg.dk